Disclaimer

De website www.reumaapp.nl is een initiatief van het Erasmus MC. Het Erasmus MC spant zich in de inhoud van de Reuma App-website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen.

Desondanks kan het Erasmus MC op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Reuma App-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Erasmus MC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Reuma App-website.

De Reuma App-site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn in het Erasmus MC.

De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

AUTEURSRECHTEN

Alle auteursrechten op de inhoud van de Reuma App-website komen toe aan het Erasmus MC. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Erasmus MC.